Vår omvärld


Vår omvärld

All världens länder och samhällen måste i ökad grad finna nya sätt att återvinna jordens ändliga resurser och göra detta på ett miljöriktigt och ekonomiskt hållbart sätt.  Det finns mängder av organiska produkter och material som efter sin livscykel blir till avfall som deponeras, bränns eller hanteras på annat inte försvarbart sätt.

Baserat på tillgänglig erfarenhet av pyrolysteknik som finns idag har Peak Eco Energy i stället utvecklat en ny teknisk avancerad lösning som är helt anpassat till framtiden/morgondagens höga krav. Peak produktionsenheter är i huvudsak små, snabba och rörliga, i hög grad lämpliga för lokal elproduktion utan omfattande, dyra distributionsnät, som t.ex. vindkraften fordrar.  Dessa enheter kan seriekopplas för ökad kapacitet, men samtidigt är konstruktionen funktionellt skalenlig, vilket innebär att den också kan vidareutvecklas till större utformade produktionsenheter. Det innebär att Peak kan erbjuda marknaden kundanpassade lösningar efter enskilda behov.

Sökande efter förnyelsebar energi sker över hela världen där organiskt restmaterial kan användas för elproduktion.  Peak Eco Energy T.A.G Systems (Thermal Anaerobic Gasification) är i detta avseende en unik lösning.