• English (United States)
  • Svenska

Ny energiförsörjning – vägen mot noll klimatpåverkan

onsdag, februari 11, 2015 @ 01:02 e m
hsoderberg

Miljön kräver av oss att tänka och agera helt annorlunda för att den värld vi lever på ska vara lika fantastisk för våra barnbarn och barnbarns-barn som den är för oss.

Idag är vi beroende av två energikällor: kolkraft som är direkt hälsovådlig samt den mycket dyra kärnkraften med sitt omdebatterade radioaktiva avfall samt omfattande och bristande säkerhetsrutiner. Att den här situationen i det längre perspektivet är ohållbar är de flesta av oss rörande eniga om.
Det är vägen dit där våra åsikter går isär. Alltför ofta landar frågan kring ”för” eller ”emot” kärnkraftverk och kolkraft i relation till vind, sol- och vattenkraft. För oss är den frågan helt obefogad!

De alternativa energikällorna vi de senaste åren introducerats för i form av sol-, vind- och vattenkraft har många fördelar men pga stora subventionsbehov, kort livscykel och en kapacitet som inte når upp till det stora energibehov vi människor vant oss att leva med gör dessa anläggningar till stöttepelare snarare än ersättare till det basbehov som kol- och kärnkraften idag förser oss med. Det krävs mer!

Subventioner är enligt mig inte svaret på hur vi ska nå målet med ”No climate impact”. Att basera långsiktiga lösningar på kortsiktiga miljardsatsningar är ingen hållbar situation, varken för industrin eller för privatbruk.
För att verkligen lyckas krävs vissa grundläggande parametrar; leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet och miljö:

Detta innebär att för att en anläggning ska vara en möjlig ersättare till kolkraft och kärnkraft måste anläggningen leva upp till:

• En kapacitet som minst motsvarar den energimängd dagens kärnkraft- och kolkraftverk har.
• Att anläggningen ensam klarar att bära sina egna kostnader.
• Att leverera energi vid behov, 24 timmar om dygnet (oberoende av väder och vind)
• Grön energi – en markant förminskning av CO2 utsläppen.

Välkommen till en ny förnybar värld!