• English (United States)
  • Svenska

Eko-samhälle


Eko-samhälle

I Peak´s nya system för utvinning av energi kan de flesta organiska material utgöra  en värdefull bas för framställning av högvärdig gas, t. ex biomassa, gummi, olivkärnor, rens samt en del kontaminerat eller deponerat material. Detta förutom den viktiga lösningen att omvandla beståndsdelarna i slammet från kommunalt avfallsvatten till gas för miljöriktig elproduktion.

Bild.
Detta är den ursprungliga arbetsskissen över Peak Eco Energy systemet. Teckningen på Peak processorn motsvarar här inte den verkliga systemenheten.

I den slutliga, maximala Peak lösningen med alger som renings- och energifaktorer, utgår algerna från en central odlingsenhet till reningsverkens dammar för sanering av dagvatten och kommunalt avfallsvatten. Algerna absorberar solljus och värme samt den gödning som samhällets rökgaser, t.ex. från värmeverk, innebär i växtprocessen. Värmen  kommer att distribueras och återanvändas för att kompensera pågående temperaturväxlingar och algerna säkerställer upptag av fosfor och kväve.

Avloppslammet med alger genomgår i Peak`s T.A.G (Thermal Anaerobic Gasification) Systems process en komplicerad avvattning, som ökar slammets torrsubstans.  Det avskilda vatten och koldioxid från slammet förs tillbaka till den centrala odlingsenheten för att öka tillväxten av alger och minska utsläppen av växthusgaser.

Peak Eco Energy  kommer också att behandla olika typer av biomassa där biomassan bryts ner till gas med biprodukterna olja och kol i en anaerob process.